Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: De partij met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit.
  • Opdrachtnemer: Vind mijn omzet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09168658.
  • Overeenkomst: Schriftelijk document dat door Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt ondertekend met daarin de specifieke voorwaarden die rechtens tussen partijen gelden. Deze algemene voorwaarden maken daar onlosmakelijk deel van uit.

Artikel 2 - Algemeen

1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

2. Indien blijkt dat een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort tussen partijen van kracht. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen op dat moment in overleg treden met als doel nieuwe en/of vervangende bepalingen overeen te komen. 

3. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden noch in de overeenkomst is geregeld, dient de uitleg plaats te vinden of de situatie uitgelegd te worden in ‘de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming Overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden of hoe ook genaamd van Opdrachtgever is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Deze algemene voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele derden die de Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht.

3. De door de Opdrachtnemer in acht te nemen regel- en wetgeving omtrent de uitoefening van het beroep maken deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

4. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk Opdrachtnemer een opdracht geeft voor het verrichten van diensten en Opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard (dan wel Opdrachtnemer is begonnen werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever uit te voeren). 

5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 4 - Uitvoering van de werkzaamheden

1. Opdrachtnemer neemt op grond van de Overeenkomst uitsluitend een inspanningsverplichting op zich.

2. Een beschrijving van de te verrichten diensten/uit te voeren werkzaamheden wordt opgenomen in de Overeenkomst.

3. Uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door degene vermeld in de Overeenkomst. Toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Als door Opdrachtnemer, of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste (kantoor)faciliteiten.

5. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na overeenstemming met Opdrachtnemer. 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook doordatOpdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens/informatie.

Artikel 5 - Urenverantwoording

1. Bij de geleverde diensten worden de gemaakte uren afgerond op kwartieren.

2. Indien een gemaakte afspraak binnen 48 uur voor het afspraakmoment wordt afgezegd c.q. verplaatst, wordt de helft van de geplande tijd als gesprekstijd afgeboekt. Indien een afspraak wordt afgezegd binnen 24 uur voor het afspraakmoment wordt de gehele gesprekstijd afgeboekt.

Artikel 6 - Verplichtingen Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer verklaart zich maximaal in te zullen spannen om de werkzaamheden conform de in de branche geldende kwaliteitsstandaarden te verrichten en daarbij te handelen als een redelijk bekwaam vakgenoot. 

2. Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaat geen gezagsverhouding en Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden geheel naar eigen inzicht.

3. Opdrachtnemer houdt ter rekening en verantwoording een overzicht bij van het daadwerkelijke aantal bestede uren en een omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede het aantal gereden kilometers werk- werkverkeer (uren- en kilometerverantwoording).

4. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever.

5. Opdrachtnemer waarborgt de vertrouwelijkheid van de verstrekte opdracht.

6. Opdrachtnemer vervult haar taak in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden, bijvoorbeeld qua werktijd en wijze van uitvoering van de opdracht, zij haar opdracht vervult.

7. Voor zover Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aanwijzingen of richtlijnen geeft in verband met de uitvoering van haar opdracht zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de Overeenkomst, aangezien Opdrachtnemer daarover bij uitsluiting beslist.

8. Opdrachtnemer is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.

Artikel 7 - Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

2. Partijen zullen de verplichtingen van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde materialen zoals adviezen, rapporten, overeenkomsten, algemene voorwaarden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend.

2. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte materialen zoals adviezen, rapporten, overeenkomsten, algemene voorwaarden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever zelf en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9 - Vergoeding en betaling van facturen

1. Opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding zoals nader bepaald in de Overeenkomst. Deze vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden reiskosten en overige onkosten door Opdrachtnemer afzonderlijk in rekening gebracht. Een en ander zoals nader bepaald in de Overeenkomst. 

3. Betaling van de facturen dient steeds te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. 

4. Als Opdrachtnemer na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het vorige lid nog geen betaling heeft ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. Bovendien is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening op te schorten zolang het verzuim voortduurt.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen hebben geen opschortende werking ten aanzien van de betalingsverplichting. 

6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

7. Alle overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder andere gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 - Beëindiging en opzegging

1. Als de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk der partijen deze opzeggen met inachtneming van een termijn van een maand.

2. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: 

  • het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of;
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer van haar vermogen verliest, of;
  • de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd.
  • de wederpartij een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen vijfenveertig (45) dagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij deze niet-nakoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

3. Beëindiging van de Overeenkomst gebeurt door een aan de wederpartij gerichte aangetekende verklaring strekkende hiertoe.

Artikel 12 - Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

1. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste instantie in goed onderling overleg worden opgelost.

2. Wanneer dit niet mogelijk is zullen partijen een onafhankelijk mediator inschakelen om hun geschil bij te leggen.

3. Slechts wanneer de pogingen bedoeld in het eerste en het tweede lid onvruchtbaar blijken, is de daartoe bevoegde rechter in Arnhem bevoegd kennis te nemen van het geschil. 

4. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Vind mijn omzet - Gardenierslaan 3 - 7314 CS - Apeldoorn (Netherlands)

>